uid:42e636b7128ab4370e3fb939b7f445f9

Thông tin đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền Thao tác khác
KẸP GIỮA TẤM PIN (KẸP CHỮ T) $14,000 $14,000 Chuyển vào ds yêu thích
Xóa khỏi giỏ hàng
Tổng cộng $14,000.00  


Tiếp tục đặt hàng